logo white 33

 

 

 

ПРИЕМНО ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО

 

В Приемно диагностично звено функционират следните приемно-диагностични кабинети:


 • Консултативни психиатрични кабинети
 • Консултативни психологични кабинети
 • Консултативен социално- парвен кабинет
 • Консултативен логопедичен кабинет
 • Регистър на пациентите с информационно звено

Началник отделение: д-р Теодора Арабаджиева, тел. 0894 655 116

Регистратура: 032/642376; 0894 655117

 
     
 

В Приемно диагностично звено се осъществяват следните дейности:


 • Безплатни и без направление от личен лекар амбулаторни прегледи на всички лица, обърнали се за психиатрична помощ.
 • Спешни и неотложни консултации на лица с психични разстройства от 7:30 до 18:00 ч. в делнични дни.
 • Лечение по програми:
  • - "Активно лечение"
  • - "Поддържащо и противорецидивно лечение"
  • - "Суицидопрофилактика и превенция на обществено опасно поведение"
  • - "Мобилна психиатрия"
  • - "Детска психиатрия"
  • - "Спешна психиатрия"
  • - "Психологична подкрепа и съветване на близки"
  • - "Социално консултиране, рехабилитация и ресоциализация на лица с хроничини психични разстройства"
  • - "Консултиране и амбулаторно лечение на лица със зависимости"
  • - "Психологично консултиране"
  • - "Лечение и ресоциализация на лица с органични мозъчни разстройства и такива в напреднала възраст"
 • Профилактични прегледи и издаване на медицински документи за: работа с класифицирана информация, боравене с оръжие и взривоопасни вещества, брачна годност, осиновители и приемни семейства, работа, обучение и др.
 • Изготвяне на медицински характеристики и протоколи за настаняване на лица в различни социални заведения и заведения, предлагащи социални услуги.
 • Психиатрично и психологично освидетелстване за нуждите на всички състави на ТЕЛК, НЕЛК и ТОЛЕК.
 • Психиатрично и психологично освидетелстване и експертна оценка на рисково поведение, вменяемост, дееспособност, родителска годност и др.
 • Екипна оценка и лечение на деца, нуждаещи се от психиатрична и психологична помощ.
 • Логопедични консултации и лечение на говорни дефекти при деца и възрастни.
 • Методична периодична помощ на социалните заведения за възрастни и за деца, лишени от родителска грижа.
 • Осигуряване контакти с различни институции за нуждите на психиатричното обслужване: Агенция социално подпоматане, Агенция за закрила на детето, Служба КОС, Прокуратура, Съд, Следствие, Ресурсен център, Комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и др.
 • Осигуряване на временна неработоспособност на лица с психични разстройства и подготвяне на всички необходими документи за определяне на процент инвалидност от ТЕЛК.

Всички дейности в ПДЗ се осъществяват от специализирани екипи от психиатър, психолог, социален работник и медицинска сестра.

 
     
     

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД