logo white 33

 

 

                                    „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД

гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, тел. (032) 643284; тел./факс (032) 643241

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

      

                „ЦПЗ ПЛОВДИВ” ЕООД на основание глава Шеста от Наредба реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Заповед № 55/18.03.2024 г. на Управителя на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 1 (една) година за имоти:

  1. Площ 2 кв.м. /два квадратни метра/, представляваща обособена част, находяща се в затвореното дворно пространство между остро мъжко и остро женско отделение на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, за разполагане на кафе-автомат за топли напитки - при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 300 (триста) лева.
  2. Кабинет № 4 (четири) с площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра), находящ се на първи етаж в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 - Приемно-диагностично звено, ведно с цялото оборудване в кабинета, с предназначение на кабинета специализирана медицинска помощ по психиатрия или психологически кабинет, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 150 (сто и петдесет) лева.
  3. Кабинет № 6 (шест) с площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра), находящ се на първи етаж в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 - Приемно-диагностично звено, ведно с цялото оборудване в кабинета, с предназначение на кабинета специализирана медицинска помощ по психиатрия или психологически кабинет, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 150 (сто и петдесет) лева.
  4. Кабинет № 7 (седем) с площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра), находящ се на първи етаж в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 - Приемно-диагностично звено, ведно с цялото оборудване в кабинета, с предназначение на кабинета специализирана медицинска помощ по психиатрия или психологически кабинет, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 150 (сто и петдесет) лева.
  5. Кабинет № 9 (девет), с площ от 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра), находящ се на първи етаж в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68 - Приемно-диагностично звено, ведно с цялото оборудване в кабинета, с предназначение на кабинета специализирана медицинска помощ по психиатрия или психологически кабинет, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 150 (сто и петдесет) лева.

За имота по т. 1 – в наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия, природен газ, вода и други, свързани с експлоатацията на обекта според целта, за която е нает, както и разходите за осигуряване захранването на машината с електроенергия и вода, които също са за сметка на наемателя. За имотите по т. 2 до т. 5, вкл. - в наемната цена са включени консумативните разходи за електроенергия, топлоенергия и вода. Имотите по т. 2 до т. 5 вкл. се предоставят за ползване в работни дни, във времевия интервал от 14,00 до 16,00 часа, извън работното време на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД.

            Вид на търга - с тайно наддаване. Документацията за участие се получава при заплатена такса в размер на 20 (двадесет) невъзвръщаеми лева в касата на дружеството, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 68, до 03.04.2024 г., включително. Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от обявената начална наемна цена за всеки един от имотите, за който се депозира заявление за участие, както следва: за обект № 1 – 30 лева; за обекти от № 2 до № 5 – по 15 лева. Депозитът е вносим в брой в касата на „ЦПЗ-Пловдив” ЕООД до 03.04.2024 г., вкл. Обектите могат да бъдат огледани всеки работен ден от 8.00 ч. до 15.00 часа, 03.04.2024 г., вкл.

Заявленията за участие в търга и придружаващите го документи, и ценовата оферта, поставени в запечатан непрозрачен и надписан плик се подават в деловодството на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД всеки работен ден от 8.00 ч. до 15.00 ч. на 03.04.2024 г., вкл. Търгът ще се проведе на 04.04.2024 г. от 10,00 ч. в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, ет. 2, Кабинет № 24, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 68. В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не се яви нито един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им, отново не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно – на 02.03.2023 г., 10,00 часа, на същото място.

 За допълнителна инф-я: на място или на тел. 032/643284.

 

Д-р Мариана Господинова

Управител “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД