logo white 33

 

 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - „ПЛОВДИВ“ ЕООД

Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, тел./факс 032/643241, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ПРОТОКОЛ

№ 1 от 12.03.2024Г.

 

T/1

 

Днес. 12.03.2024 г.. се проведе заседание на Ком^еията^ ^назначена 'Заповед1/
№50/11.03.2024 г. на Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, за провеждане на конкурс, юбявен-съо^
Заповед № 25/29.01.2024 г„ за длъжност специализант по Психиатрия, в „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД у

 

От 11.00 часа в сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД - град Пловдив, бул. „Пещерско шосе № 68. ет. 1. заседателна зала заседава Комисията в състав:

Председател: д-р Теодора Арабаджиева -началник ПДЗ

Членове:

 

1.            Д-р Маргарита Панова - началник ЖОАЛЛТПР

2.            Д-р Милена Трендафилова - началник ОАЛГХПР

3.            Галя Цекова - главна медицинска сестра

4.            Пенка Гочева Митева - специалист Човешки ресурси

 

При следния дневен ред:

1.            Разработка на въпрос от предоставения конспект.

2.            Събеседване с кандидатите за специализация по Психиатрия.

По т.1 от Дневния ред:

Г-жа Митева запозна комисията с кандидатите и представените от тях документи, от което се видя, че документи за участие в конкурса са подали трима кандидати.

-      Д-р Мария Динкова Тенева, вх.№1 от 19.02.2024 г.

-      Д-р Атанас Димитров Хаджийски. вх.№2 от 26.02 2024 г.

-      Д-р Милен Росенов Белчев. вх.№3 от 29.02.2024 г.

От подалите документи за участие в конкурса всички кандидати отговарят на изискванията посочени в обявата и са допуснати за участие в конкурса. Д-р Милен Росенов Белчев не се яви за участие в конкурса.

В обявата и заповед №25/29.01.2024 г. на д-р Мариана Господинова - Управител на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД са определени условията, на които кандидатите следва да отговарят, както и документите, които да представят за участие в конкурсната процедура.

В изготвения доклад от Човешки ресурси до Управителя с вх.№705/01.03.2024 г. е видно че кандидатите отговарят йа посочените в обявата изисквания и са представени необходимите документи за участие в конкурса.

Г-жа Митева предостави въпросите от конспекта на кандидатите. Те взеха решение д-р Атанас Хаджийски да изтегли въпрос. Изтеглен бе въпрос номер 4: БАР. Основна психопатология.

Г-жа Митева отвори и останалите въпроси пред кандидатите, от което се видя че всички въпроси бяха от посочените в конспекта. На кандидатите се даде време от 45 минути /11:15- 12:00/ часа да разработят изтегления въпрос. След приключване на определеното за разработка време, членовете на комисията обстойно се запозна с писмената работа на всеки от кандидатите и се пристъпи към втората точка от дневния ред - събеседването.

По т. 11 от Дневния ред:

По реда на подадените заявления първа бе поканена д-р Мария Тенева.

Комисията предостави на кандидата възможност да представи в резюме разработения въпрос, както и да изложи визията си за работата на конкурсната длъжност. Освен това, критерии за оценяване в този етап на конкурса са: личната мотивация за работата, основните познания за психиатрията, уменията за работа с пациенти и в екип и притежавани качества за комуникативност, организираност и експедитивност в работата, инициативност, отговорност, дискретност и лоялност към работодателя.

Бяха зададени следните въпроси на д-р Тенева:

1.     Каква е мотивацията Ви да специализирате Психиатрия?

2.      Колко време работите психиатрия, къде и в какъв тип отделение?

3.      От какви литературни източници се подготвихте за днешното събеседване и каква литература използвате за теоретичната си подготовка по психиатрия?

1.     Диференциална диагноза на Маниен епизод с психотични симптоми при БАР и пореден психогичен пристъп при Шизофрения.

2.      Използват ли се антидепресанти при лечение на депресивен епизод на БАР и ако да, какви?

3.      Кои са основните групи медикаменти за лечение на БАР?

Кандидатът отговори устно на зададените въпроси, след което бе помолена да излезе и изчака приключването на конкурса.

След събеседването членовете на комисията оцениха по шестобалната система кандидата по предварително утвърдените показатели:

- защита на писмения проект

-      основни познания по Психиатрия

-      мотиви за работа и специализация по Психиатрия

чрез попълване на формуляр с оценки по всеки показател, като общата оценка на кандидата е формирана от сбора на оценките на членовете на комисията. Формулярите са неразделна част от настоящия протокол.

Видно от писмената разработка на въпроса на кандидата, комисията констатира, че същата познава добре основните диагностични критерии на нозологичната единица БАР и средствата за лечението й. но липсва систематизация на знанията и класифицирането им по изискванията на МКБ 10. Показаните знания по отношение на терапията на това психично разстройство са непълни, поради което не дават цялостна представа за подхода на кандидата към терапевтичния процес.

От устното събеседване с кандидата и от отговорите на зададените му въпроси, комисията установи, че кандидатът притежава ярко изразена мотивация за работа по специалността, има достатъчно за трудовия си стаж знания по психиатрия, но са необходими както задълбочена теоретична подготовка, така и време за практическото й приложение.

За отговорите на поставените въпроси, комисията постави на кандидата отделни оценки /по шестобалната система/, като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените.

Д-р Мария Тенева

1. Резултат - защита на разработения въпрос и събеседване за преценка на качествата за заемане на длъжността - специализант по Психиатрия.

Членове на комисията:

1.     Д-р Теодора Арабаджиева - 4

2.      Д-р Маргарита Панова - 4.67

3.      Д-р Милена Трендафилова - 4

4.      Галя Цекова-4

5.      Пенка Митева - 4.67

Обща оценка от конкурса- средноаритметичен сбор от получените: 4.268

Среден успех от курса на обучение: 4.56

Среден успех от държавните изпити: 3.60

След което бе поканен втория кандидат д-р Атанас Хаджийски.

На д-р Атанас Хаджийски бяха зададени същите въпроси, които се зададоха на д-р Мария Тенева. Така комисията прецени, че ще бъде най-обективна оценката от събеседването.

Кандидатът представи разработения от него въпрос и отговори устно на зададените му въпроси, след което бе помолен да излезе и изчака обявяване конкурса за приключил.

Видно от писмената разработка на въпроса на кандидата, комисията констатира, че същият познава отлично теоретичните постановки за диагноза и лечение на БАР и други нозологични психиатрични единици и има умението да свързва тези теоретични знания с практическото им приложение.

От устното събеседване с кандидата и от отговорите на зададените му въпроси, комисията установи, че кандидатът притежава отлични знания по психиатрия, но е необходимо продължаваща във времето теоретична подготовка и придобиването на достатъчно практически опит. Кандидатът има и добре обоснована мотивация за специализацията си по психиатрия, като изложи и интересите си в отделните направления на тази специалност.

За отговорите на поставените въпроси, комисията постави на кандидата отделни оценки /по шестобалната система?', като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените.

 

Д-р Атанас Хаджийски

 

II. Резултат - защита на разработения въпрос и събеседване за преценка на качествата за заемане на длъжността - специализант по Психиатрия.

Членове на комисията:

1.      д-р Теодора Арабаджиева - 6

2.       д-р Маргарита Панова - 6

3.       Д-р Милена Трендафилова - 6

4.       Галя Цекова-6

5.       Пенка Митева - 6

Обща оценка от конкурса - средноаритметичен сбор от получените: 6

Среден успех от курса на обучение: 4.74

Среден успех от държавните изпити: 4.40

 

Кандидатите бяха поканени отново, като им бе съобщено че комисията обявява конкурса за приключил. За резултатите от конкурса ще бъдат уведомени в три дневен срок от провеждането му. на основание чл.95. ал.2 от КТ.

 

РЕШЕНИЕ:

Комисията определя д-р Атанас Димитров Хаджийски за спечелил конкурса. Предлага на Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, да сключи срочен трудов договор с д-р Атанас Димитров Хаджийски, съгласно изискванията на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването и разпоредбите на Кодекса на труда.

КОМИСИЯ:

Председател:

Д-р Теодора Арабаджиева

Членове:

1.     Д-р Маргарита Панова

2.       Д-р Милена Трендафилова

3.      Галя Цекова

4.      Пенка Митева

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД