logo white 33

 

 

Във връзка с изискванията на чл. 37 от Закона за счетоводството, за назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2023 г. и чл. 103 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в изпълнение на писмо с изх. № 23 ЗД-294//28.06.2023 г. на Община Пловдив, вх. № 1794/30.06.2023 г., „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД обявява конкурс за избор и назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД за 2023 г.

 

УСЛОВИЯ НА  КОНКУРСА и изисквания към кандидатите:

 1. Независимият финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 г. следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл. 7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори в Република България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл. 18 от ЗНФО.
 2. Кандидатите трябва да са извършвали одиторска дейност най-малко на две различни юридически лица през последните три години.
 3. Да не са извършвали одит в публичното предприятие в продължение на 4 поредни години, считано от дата на влизане в сила ППЗПП.
 4. Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл. 8, ал. 2 от ЗНФО.
 1. Предложения за участие в конкурса се подават от:
 • физически лица – регистрирани одитори;
 • физически лица /еднолични търговци/ – регистрирани одитори;
 • при участие на регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва;
 • одиторско дружество – регистриран одитор.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Декларация за спазване на изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси по чл. 54 от Закона за независимия финансов одит – по образец;
 2. Заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител;
 3. Заверено копие от удостоверение за вписване в регистъра на регистрираните одитори в Република България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;
 4. Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитори“, с изключение на случаите по чл. 31 ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

 

 

 

Съдържание на офертата

Горепосочените документи, удостоверяващи допустимост на участника до класиране, както и:

 1. Цена без ДДС и с ДДС, за проверка и заверка на ГФО 2023 г.
 2. Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад.
 3. Срок на валидност на офертата – в календарни дни.
 4. Размер на авансово плащане.
 5. Работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на одита.

Офертата се представя в запечатен плик. Върху плика се записва „Участие в конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД за 2023 г.

Върху плика участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

Оферти, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат допускани до класиране.

 

Критерий за оценка:

Най-ниска цена, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС.

 

Срок за представяне на офертите:

Офертите следва да постъпят  в писмен вид в деловодството на лечебното заведение – град Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, в запечатани непрозрачни пликове в срок до 15.00 ч. на 17.07.2023 г.

 

Лице за контакт: 

Мариета Тодорова - главен счетоводител на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД – 

моб. тел: 0894655107

Декларация по чл. 54 от ЗНФО /.DOCX формат/

 

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД