logo white 33

 

 

                                    „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД

гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 68, тел. (032) 643284; тел./факс (032) 643241

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        „ЦПЗ ПЛОВДИВ” ЕООД на основание глава Шеста от Наредба реда за учредяване и упражняване правата на община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Заповед № 888/01.11.2022 г. на Управителя на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от 1 (една) година за имоти:

  1. площ от 2 кв.м. /два квадратни метра/, представляваща обособена част от входно фоайе на първи етаж в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе “ № 68 - Приемно-диагностично звено (ПДЗ), за разполагане на един кафе-автомат за топли напитки, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 500 (петстотин) лева.
  2. площ от 2 кв.м. /два квадратни метра/, представляваща обособена част от входно фоайе на първи етаж в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе“ № 68 - Отделение за активно лечение на гранични и хронични психични разстройства (ОАЛГХПР), за разполагане на един кафе-автомат за топли напитки, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 400 (четиристотин) лева.
  3. площ от 2 кв.м. /два квадратни метра/, представляваща обособена част от входно фоайе на първи етаж в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе“ № 68 - Отделение за активно лечение на гранични и хронични психични разстройства (ОАЛГХПР), за разполагане на един автомат за пакетирани закуски и студени напитки, при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 400 (четиристотин) лева.
  4. площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, представляваща обособена част, находяща се до източната страна на Отделение за остро болни жени на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, р-н „Западен“, бул. “Пещерско шосе“ № 68 – УПИ 1 – комплекс ВМИ „Ив.П.Павлов“, кв. 2 по плана на ЖК „Кишинев“, ведно с поставения стационарен преместваем обект /СПО/ за търговска дейност: павилион за обществено хранене с площ от 14,16 кв., при начална тръжна цена в размер на едномесечната наемна цена за имота: 350 (триста и петдесет) лева.

В наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия, природен газ, вода и други, свързани с експлоатацията на обектите, както и разходите за осигуряване захранването на обектите с електроенергия и вода, които също са за сметка на наемателя.

            Вид на търга - с тайно наддаване. Документацията за участие се получава при заплатена такса в размер на 20 (двадесет) невъзвръщаеми лева в касата на дружеството, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 68, до 18.11.2022 г., включително. Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от обявената начална наемна цена за всеки един от имотите, за който се депозира заявление за участие, както следва: за обект № 1 – 50 лева; за обект № 2 – 40 лева; за обект № 3 – 40 лева; за обект № 4 – 35 лева. Депозитът е вносим в брой в касата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД до 18.11.2022 г., вкл. Обектите могат да бъдат огледани всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 часа, до 18.11.2022 г., вкл.

Заявленията за участие в търга и придружаващите го документи, и ценовата оферта, поставени в запечатан непрозрачен и надписан плик се подават в деловодството на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. на 18.11.2022 г., вкл. Търгът ще се проведе на 21.11.2022 г. от 11,00 ч. в сградата на “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД, ет. 2, Кабинет № 24, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 68. В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не се яви нито един кандидат, провеждането на търга се отлага с два часа. Ако след изтичането им, отново не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно – на 28.11.2022 г., 11,00 часа, на същото място.

 За допълнителна инф-я: на място или на тел. 032/643284.

 

Д-р Мариана Господинова

Управител “ЦПЗ-Пловдив” ЕООД

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД