logo white 33

 

 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД

Гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №68, тел:/факс 032 643 241e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание чл.17, чл.47б, ал.1 от Наредба №1 от 2015 г. (изм. и доп. ДВ бр.54 от 2020 г.) за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във връзка с чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-19-4/26.07.2022 г. и Заповед №682/01.09.2022 г. на Управителя на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД - гр. Пловдив

ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФИНАНСИРАН ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 

ЛЕКАР – ПСИХИАТЪР – 2 бройки

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Вид на конкурса – Отворен, с участие на външни кандидати.
 2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

          2.1. Образователно-квалификационна степен:  „МАГИСТЪР”

 • 2.2. Придобита професионална-квалификационна степен „Магистър - лекар”.
 • 2.3. Трудов стаж не се изисква.
 • 2.4. Да е лице, което не е осъждано с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано и не е лишено от правото да заема такава длъжност.
 • 2.5. Да е лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства.
 1. Документи за участие в конкурсната процедура.
  • Заявление за участие в конкурса /свободен текст/, включващо мотивация за кандидатстване за длъжността.
  • Копие от документ за завършено медицинско образование по специалност „ЛЕКАР“ и оригинал – за проверка на верността.
  • Удостоверение за членство в БЛС – оригинал.
  • CV /Автобиография/.
  • Свидетелство за съдимост – оригинал.
  • Медицинско свидетелство за работа – оригинал.

 

 1. Конкурсът ще се проведе на два етапа, както следва:

I-ви етап – Преглед на подадените документи по реда, в който са постъпили. Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. На допуснатите кандидати се съобщава по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

II-ри етап – Събеседване с допуснатите до втори етап кандидати.

 1. Конкурсът ще се проведе от комисия, в състав от специалисти по съответната специалност чийто членове се определят от Управителя с отделна заповед.
 2. Комисията да извърши оценка на кандидатите по 6-то балната система и ги класира в низходящ ред, като на първо място е кандидатът с най-високата оценка и оформи протокол, който отразява резултатите  на кандидатите.
 3.   На кандидатите за участие в конкурса да се предостави:

7.1. Длъжностна  характеристика от отдел „Човешки ресурси“.

7.2. Конспект за II–ри етап от конкурса.

 1. 8. Документите да се подават в запечатан плик с трите имена, телефон и e-mail на кандидата, лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на „ЦПЗ Пловдив” ЕООД, бул. „Пещерско шосе” № 68, ет. 2, стая 22 - Специалист „Човешки ресурси“ от 08.00 ч. до 15.00 ч. всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата.

      

За допълнителна информация: Специалист „Човешки ресурси” – GSM  0894 655127; 0894 655099

                                          

Д-р МАРИАНА ГОСПОДИНОВА

Управител „ЦПЗ – Пловдив” ЕООД

  

Във връзка с обявения конкурс на 02.09.2022 г. на сайта на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД и вестник „Марица“ от същата дата, за придобиване на специализант по „ПСИХИАТРИЯ“, Ви предоставяме следния

 

 КОНСПЕКТ

 

за провеждане на конкурс за специализанти по „ПСИХИАТРИЯ“ в „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД

 1. Психиатрична анамнеза и психичен статус. Характеристика и особености.
 2. Шизофренна психоза. Основна психопатология.
 3. Депресия. Основна психопатология.
 4. БАР. Основна психопатология.
 5. Личностови разстройства. Основна психопатология.

В деня на конкурса, един от допуснатите кандидати до II етап ще изтегли въпрос, върху който ще развиете тема. Въпроса ще е еднакъв за всички участници. Ще има  събеседване и по останалите въпроси.

За датата и часа на конкурса ще бъдете информирани по - късно по телефона или e-mail.

 

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД