logo white 33

 

 

Във връзка с изискванията на чл. 37 от Закона за счетоводството, за назначаване на регистрирани одитори за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2022 г. и чл. 103 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и в изпълнение на писмо с изх. № 22 ЗД-487-(1)/27.05.2022 г. на Община Пловдив, „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД обявява конкурс за избор и назначаване на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД за 2022 г.

УСЛОВИЯ НА  КОНКУРСА:

До участие се допускат всички физически и/или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство.

Постъпилите оферти трябва да съдържат:

  1. Цена без ДДС и с ДДС, за проверка и заверка на ГФО 2022 г.
  2. Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад.
  3. Срок на валидност на офертата– в календарни дни.
  4. Размер на авансово плащане.
  5. Работна програма с планирани работни часове, разграничени по етапи на одита.

Офертата се представя в запечатен плик. Върху плика се записва „участие в конкурс за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов  одит на годишния финансов отчет на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД за 2022 г.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

 

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране.

 

Изисквания към кандидатите:

  1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от ЗНФО.
  2. Да притежават доказан опит в осъществяване на одиторската дейност.
  3. Да не са извършвали одит на публично предприятие в продължение на 4 порени години, считано от датата на влизане в сила на ППЗПП.

Критерий за оценка:

Най-ниска цена, изразена чрез обща стойност на ценовото предложение в лева без ДДС.

Срок за представяне на офертите:

Офертите следва да постъпят  в писмен вид в деловодството на лечебното заведение в запечатани непрозрачни пликове в срок до 15.00ч. на  15.06.2022г.

Лице за контакт: 

г-жа Мариета Тодорова - главен счетоводител на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД – моб. тел: 0894655107.

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД