logo white 33

 

 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД

Гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №68, тел:/факс 032 643 241e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

На основание чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 3 и  ал. 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 201/25.03.2021 г. на Управителя на „ЦПЗ - Пловдив” ЕООД - гр. Пловдив

ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

 

 1. Началник отделение „Приемно диагностично звено, Метадонова програма и Звено СИМПП“.
 2. Началник отдел „Женско отделение за активно лечение на лица с тежки психични разстройства“.
 3. Началник отдел „Мъжко отделение за активно лечение на лица с тежко психично разстройство“.
 4. Началник отдел „Отделение за активно лечение на гранични хронични психични разстройства“.
 5. Началник отделение „Дневен стационар със Звено ПРРТТ“.
 6. Началник отделение „Дневен стационар за детско-юношеско психично здраве“.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Вид на конкурса – Отворен, с участие на външни кандидати.
 2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
  • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР-ЛЕКАР“ и придобита специалност „ПСИХИАТРИЯ“.
  • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР-ЛЕКАР“ с придобита специалност „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ“ за „Дневен стационар за ДЮПЗ“.
  • Да имат минимален трудов стаж по специалността - 5 години.
  • Да е лице, което не е осъждано с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано и не е лишено от правото да заема такава длъжност.
  • Да е лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства.
 3. Документи за участие в конкурсната процедура.
  • Заявление за участие в конкурса /свободен текст/, включващо мотивация за кандидатстване за длъжността.
  • Заверено „Вярно с оригинала“ с подпис на кандидата копие от документ за завършено висше медицинско образование по специалност „МЕДИЦИНА“ с образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР-ЛЕКАР“ и оригинал – за проверка на верността.
  • Заверено „Вярно с оригинала“ с подпис на кандидата копие от документ за завършена образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалността „ПСИХИАТРИЯ“ или „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ“ и оригинал – за проверка на верността.
  • Заверени „Вярно с оригинала“ с подпис на кандидата копия от други удостоверения за повишаване на квалификацията /ако има такива/ и оригинали – за проверка на верността.
  • Заверено „Вярно с оригинала“ копие от трудовата книжка на кандидата и оригинал – за проверка на верността.
  • Заверено „Вярно с оригинала“ копие от удостоверение за членство в БЛС и оригинал – за проверка на верността.
  • CV /Автобиография/.
  • Свидетелство за съдимост – оригинал.
  • Медицинско свидетелство - оригинал.
  • Декларация по образец, че не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност.
  • Декларация по образец, че здравословното му състояние позволява заемането на определената длъжност.
  • Писмен идеен проект на тема „Програма за управление и развитие“ – за отделението за което кандидатства, размножен в 2 екземпляра.
 4. Конкурсът да се проведе на два етапа, както следва:

    I-ви етап – Преглед на подадените документи по реда, в който са постъпили. Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. Оценка на представените писмени проекти на допуснатите до втори етап. На допуснатите кандидати се съобщава писмено и/или по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

      II-ри етап – Защита на депозирания проект на допуснатите до втори етап кандидати; събеседване.

 1. Конкурсът ще се проведе от комисия, чийто членове се определят от Управителя с отделна заповед.
 2. Комисията да извърши оценка на кандидатите и ги подреди в общото класиране след събеседването, както следва:

       6.1. Оценка на писмения проект: най-малко 4.50 – за допускане до устно събеседване.

Оценката на писмения проект се получава, като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.

       6.2. Оценката от събеседването с кандидата, която се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на комисията по 6-балната система.

       6.3. Крайната оценка се изчислява като средноаритметична от сбора от оценката на писмения проект и оценката от устното събеседване /защита/.

 1. Решението на комисията се оформя в протокол, който отразява резултатите от крайната оценка от класирането на кандидатите. Комисията класира кандидатите в низходящ ред според крайната им оценка, като на първо място е кандидатът с най-високата оценка.
 2. На кандидатите за участие в конкурса да се предостави:

      8.1. Длъжностна  характеристика и численост на персонала /щатно – длъжностно/ в отдел „Човешки ресурси“.

      8.2. Статистически и икономически данни за дейността на лечебното заведение за периода  2019 - 2021 г. в отдел „Счетоводство”.

 1. Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес,  телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства, в който се поставя отделен  запечатан вътрешен плик, съдържащ идейния проект, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Идеен проект”. Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на „ЦПЗ Пловдив” ЕООД, бул. „Пещерско шосе” № 68, ет. 2, стая 22 -  Специалист „Човешки ресурси“ от 08.00 ч. до 15.30 ч. всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата.

За допълнителна информация: Специалист „Човешки ресурси” – GSM  0894655127

Д-р МАРИАНА ГОСПОДИНОВА

Управител „ЦПЗ – Пловдив” ЕООД

карта на сайта

         

Уеб дизайн от "Нисет" ООД